ต้องสอบเทียบเครื่องชั่ง บ่อยแค่ไหน?
ใบสอบเทียบเครื่องชั่ง และใบผ่านตรวจรับรองจาก สนง.ชั่งตวงวัด